Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 09 2012

coopies
20:18
Postępuj tak, jakby przez cały czas patrzył na Ciebie ktoś, 
kto cię kocha, szanuje i jest z ciebie dumny.
— Małgorzata Musierowicz
Reposted fromkingavonschabert kingavonschabert viadoska doska
coopies
20:17
5877 451d
coopies
19:19
9523 48da
Reposted fromownstyle ownstyle viacrystalll crystalll
coopies
18:26
0741 a402 420
coopies
18:23
coopies
18:21
6220 a7bc 420
coopies
18:20
8810 e632 420
Reposted fromTurnUp TurnUp viaSurvivedGirl SurvivedGirl
coopies
18:16
5416 8d0c 420
omnmom <3
Reposted fromnotyou notyou viaSurvivedGirl SurvivedGirl
coopies
18:14
sama już nie wiem, dlaczego tak bardzo chcę żebyś napisał.
Reposted fromwbrewzasadom wbrewzasadom viadag dag
coopies
18:10
2100 bd5b 420
Reposted fromdailylife dailylife viacrystalll crystalll
coopies
18:09
2491 e159
Reposted fromlookbook lookbook

June 04 2012

coopies
20:11
7982 0d4d 420
Reposted frometjuliette etjuliette viamyfascination myfascination
coopies
20:11
Prawda zawsze jest w oczach. I często w głosie, ale trzeba słuchać uważnie.
coopies
20:11
1388 cce6 420
Reposted fromsunlight sunlight viamyfascination myfascination
coopies
20:11
coopies
20:11
coopies
20:11
3924 d5c4 420
Reposted frommyname myname viamyfascination myfascination
coopies
20:11
0289 d8e6
Reposted fromAgnese Agnese viamyfascination myfascination
coopies
20:11
coopies
20:11
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl